Nemrrai Kedaqng

Jei Nemrrai kedaqng pe mevi yong roi na rú ko oiq, Nemrrai kedaqng yéq na che Nemrrai angi tai zhúq miong ko yong dang ran tai nameú doq. Jei kedaqng mekereú mekereú yéq téq kaú mu vaú na doq roi ngi téq. Jei mehiong pe Nemrrai tai websaiq lung reúq lung yong daú dzi nedoq.