Nemrrai Kedaqng zhaiq

Jei húng Nemrrai tai kedaqng zhaiq pe mevi yong gang na rú héq ko oiq. Húng dang chang húng ai zhaiq bú talú kaú mu viaq tai bedoq, menen reúq mevi mevi zhaiq bú pe kaú vaú na doq. Jei, jei tai zhaiq bú ra pe téq kaú krrang na mrre menta roi ngi téq kaú vaú na doq.